30 พฤศจิกายน 2023

🌿พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ “การพัฒนาระบบบริหารจัดการและเผยแพร่ฐานข้อมูลพืชและทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน” ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล กับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

27 พฤศจิกายน 2023

✨สิรีพาร์คยินดีต้อนรับคณะครูและนักเรียนแลกเปลี่ยนจากสถาบัน Kokusai Confectionery College ประเทศญี่ปุ่น

27 พฤศจิกายน 2023

✨สิรีพาร์คยินดีต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรแพทย์แผนไทย จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

24 พฤศจิกายน 2023

✨สิรีพาร์คยินดีต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สว.กจ.

23 พฤศจิกายน 2023

🎥🎬สิรีพาร์คยินดีต้อนรับกองถ่ายจากบริษัท เอ็นดู 2015 จำกัด

23 พฤศจิกายน 2023

ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมเป็นพิธีกรในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 7

22 พฤศจิกายน 2023

ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและ ฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 7

20 พฤศจิกายน 2023

✨🌿Welcome Young Biochemist and Molecular (YBMB) Program 2023

17 พฤศจิกายน 2023

✨ 🌳 ต้อนรับลมหนาวนี้ที่สิรีพาร์ค