กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ
(Business Development Section)

งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
(Public Relations and Corporate Communication Unit)

นายจักรพล คนเที่ยง
(Jakkapol Konthaing)
ตำแหน่ง นักวิชาการสารสนเทศ
Email : jakkapol.kon@mahidol.ac.th

นางสาวบุญญาณี ศรีโพธิ์ช้าง
(Bunyanee Sirphochang)
ตำแหน่ง นักนิเทศศิลป์
Email : bunyanee.sri@mahidol.ac.th

งานการตลาดและจัดกิจกรรม
(Marketing and Events Unit)