กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ
(Business Development Section)

งานการตลาดและจัดกิจกรรม
(Marketing and Events Unit)

นางสาววรรณรัตน์ ทับแก้ว
(Wanarat Tabkaew)
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
Email : wanarat.tab@mahidol.edu
โทร. 02-441-5272 ต่อ 4922

นางสาวพิมพินี หนานนะ
(Pimpinee Nanna)
ตำแหน่ง แพทย์แผนไทยประยุกต์
Email : pimpinee.nan@mahidol.ac.th
โทร. 02-441-5272 ต่อ 4921

นางสาวพันธิตรา วงค์ขันธ์
(Panthitra Wongkhan)
ตำแหน่ง แพทย์แผนไทยประยุกต์
Email : panthitra.won@mahidol.ac.th
โทร. 02-441-5272 ต่อ 4964

งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
(Public Relations and Corporate Communication Unit)

นายจักรพล คนเที่ยง
(Jakkapol Konthaing)
ตำแหน่ง นักวิชาการสารสนเทศ
Email : jakkapol.kon@mahidol.ac.th
โทร. 02-441-5272 ต่อ 0

นางสาวบุญญาณี ศรีโพธิ์ช้าง
(Bunyanee Sriphochang)
ตำแหน่ง นักนิเทศศิลป์
Email : bunyanee.sri@mahidol.ac.th
โทร. 02-441-5272 ต่อ 4922

นางสาวสุธาสินี หลำรอด
(Sutasinee Lumrod)
ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์
Email : sutasinee.lum@mahidol.ac.th
โทร. 02-441-5272 ต่อ 0