ศูนย์อ้างอิงทางพฤกษศาสตร์พืชสมุนไพรและเครื่องยา

       มีบทบาทสำคัญในการเป็นแหล่งอ้างอิง ศึกษาเรียนรู้พืชสมุนไพรและการนำไปใช้ประโยชน์อย่างถูกต้อง และให้บริการตรวจสอบหาชื่อวิทยาศาสตร์ของพรรณไม้
โดยผู้เชี่ยวชาญด้านพฤกษศาสตร์และจัดทำตัวอย่างพรรณไม้แห้งเพื่อใช้เป็นตัวอย่างอ้างอิงในบทความวิชาการด้านพืช

พิพิธภัณฑ์พืชมหาวิทยาลัยมหิดล
(Herbarium of Mahidol University; PBM)

พิพิธภัณฑ์พืช เป็นแหล่งเก็บรวบรวมตัวอย่างพรรณไม้แห้งไว้มากกว่า 2,000 ตัวอย่าง
แบ่งเป็นหลายประเภท เช่น ตัวอย่างพรรณไม้แห้ง  ตัวอย่างดอง ตัวอย่างผล ตัวอย่างเมล็ด และตัวอย่างเครื่องยา เป็นต้น

บริการจัดการตัวอย่าง จัดทำข้อมูลพรรณไม้และเครื่องยา

บริการจัดทำตัวอย่างพรรณไม้แห้งเพื่อใช้เป็นตัวอย่างอ้างอิงในงานวิจัยตรวจสอบและจัดทำเอกสารข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับพรรณไม้หรือเครื่องยาเพื่อนำไปใช้ในการศึกษาด้านพืช

การจัดการตัวอย่างพรรณไม้แห้งและเครื่องยา
เป็นการจัดทำตัวอย่างพรรณไม้โดยผ่านกระบวนการอบแห้ง ระบุชื่อวิทยาศาสตร์ของพรรณไม้แห้งและเครื่องยา และจัดเก็บภายในพิพิธภัณฑ์พืชตามหลักอนุกรมวิธานพืช

การจัดทำข้อมูลพรรณไม้และเครื่องยา
เป็นการให้บริการสำหรับการตรวจสอบและจัดทำเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพรรณไม้หรือเครื่องยา เช่น ลักษณะสัณฐานวิทยา สรรพคุณ และภาพถ่าย