ยินดีต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ยินดีต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยรังสิต

ยินดีต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี 

จัดการงานเกษียณแล้ว แต่ยังพบลุงอ่ำได้ที่สิรีรุกขชาติเสมอ

พิธีมอบเข็มมหาวิทยาลัยมหิดลและเกียรติบัตรแก่ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยมหิดลและลูกจ้าง ผู้เกษียณอายุฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยินดีต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ห้องเรียนธรรมชาติ เรียนรู้เรื่องสมุนไพรและเภสัชวัตถุ สไตล์…ลุงอ่ำ

ยินดีต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2565