ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร

โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย

นายคณพศ เพื่องฟุ้ง
นิติกร(อาวุโส)และที่ปรึกษากองกฎหมาย
อีเมล์ kanaphot.phu@mahidol.ac.th
เบอร์โทร 02-849-6261

ที่ปรึกษาด้านการคลัง

นางสาวอนุช จิระวันชัยกุล

คณะกรรมการบริหาร

โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐนียา โตรักษา
ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ
ประวัติการทำงาน
อีเมล์ nuttaneeya.tor@mahidol.ac.th
เบอร์โทร 02-441-5272 ต่อ 4918

นางสาววรรณรัตน์ ทับแก้ว
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนาธุรกิจ
อีเมล์ wanarat.tab@mahidol.ac.th
เบอร์โทร 02-441-5272 ต่อ 4922

ดร.สุนิสา แสงวิโรจนพัฒน์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย
อีเมล์ sunisa.sav@mahidol.ac.th
เบอร์โทร 02-441-5272 ต่อ 4939

นางสาวธานี แสงอ่อน
รักษาการแทนหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
อีเมล์ thanee.san@mahidol.ac.th
เบอร์โทร 02-441-5272 ต่อ 4965

นางสาวพิมพินี หนานนะ
รักษาการแทนหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ
อีเมล์ pimpinee.nan@mahidol.ac.th
เบอร์โทร 02-441-5272 ต่อ 4921

นางสาวขวัญชนก วีระศิริ
รักษาการแทนหัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและวิชาการ
อีเมล์ kwanchanok.vir@mahidol.edu
เบอร์โทร 02-441-5272 ต่อ 4938