วิสัยทัศน์-พันธกิจ-แผนยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์ :

To be a leading institute for learning about medicinal plants and sustainability that promotes the wellbeing of all life.
เป็นสถาบันชั้นนำด้านการเรียนรู้พืชสมุนไพรและความยั่งยืน ที่สงเสริมการมีสุขภาวะที่ดีของทุกชีวิต

พันธกิจ :

Promote the wellbeing of all life through multidisciplinary partnerships in research, education and academic services in the areas of medicinal plants and sustainability.
ส่งเสริมการมีสุขภาวะที่ดีของทุกชีวิต ผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรสหสาขา ในการวิจัย การศึกษา และบริการวิชาการ ในด้านพืชสมุนไพรและความยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ :

แผนยุทธศาสตร์โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2566 – 2570

ตราสัญลักษณ์

[:th]ความหมายตราlogo[:]