วิสัยทัศน์-พันธกิจ

วิสัยทัศน์

เป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนาการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรอย่างครบวงจร

 

พันธกิจ

  1. พัฒนาระบบบริหารจัดการเก็บรักษาพันธุ์พืชสมุนไพร ทั้งในแปลงปลูกและในรูปแบบอื่น ตามมาตรฐานระดับนานาชาติ
  2. ใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสมุนไพร
  3. ให้การศึกษาในด้านการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืชสมุนไพร
  4. วิจัยและสนับสนุนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพร การพัฒนาพันธุ์สมุนไพรให้บริการทางวิชาการหรือให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพืชสมุนไพร แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย บุคคล หรือหน่วยงานภายนอก ทั้งที่เป็นภาครัฐและเอกชน
  5. สร้างฐานข้อมูลและสื่อสารข้อมูลการใช้ประโยชน์จากพันธุ์พืชสมุนไพร เพื่อสร้างความตระหนักต่อความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพของพันธุ์พืชสมุนไพรในระดับชาติและนานาชาติ
  6. จัดหาทุนและรายได้เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ
  7. ติดต่อประสานงานและดำเนินการเพื่อให้เกิดความร่วมมือเกี่ยวกับพืชสมุนไพร ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ
  8. ดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ

ตราสัญลักษณ์

ความหมายตราlogo