ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในอนุรักษ์และศึกษาสมุนไพรไทย

สมุนไพรไทย” เป็นอีกหนึ่งทรัพยากรที่มีคุณค่าของประเทศไทย แต่ด้วยปัจจัยต่าง ๆ ในปัจจุบันที่ทำให้สมุนไพรไทยค่อย ๆ เลือนหายไปจากชีวิตประจำวันของเรา
จะดีกว่าไหมถ้าหากเราจะเริ่มปลูกฝังให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ถึงประโยชน์ของสมุนไพร และนำมาใช้ดูแลสุขภาพ ในรูปแบบต่าง ๆ ในแต่ละวัน

หากสมุนไพรไทยได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน องค์ความรู้ของสมุนไพรไทย ก็จะไม่มีวันหายไปจากสังคมไทย

บริจาคผ่าน QR Code e-Donation SCB
เงินบริจาคพิเศษ ใช้ลดหย่อนภาษีได้ตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร

ขั้นตอนสำหรับผู้บริจาค

1.  สแกน QR Code e-Donation SCB
2. ผู้บริจาค กดยอมรับให้ธนาคารเป็นผู้ดำเนินการส่งข้อมูลให้กรมสรรพากร
3. ผู้บริจาคสามารถตรวจสอบข้อมูลหลังบริจาคได้ 2 วันทำการ ที่ www.rd.go.th
(โดยใช้รหัสผ่านเดียวกันกับรหัสการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ผ่านอินเทอร์เน็ต)

ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกันอนุรักษ์พันธุ์พืชสมุนไพร

หากท่านเห็นความสำคัญ และต้องการสนับสนุนงานของอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ
โปรดติดต่อสอบถามได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 02-441-5272-4 เบอร์โทรสาร 02-441-5264 หรืออีเมล์
 sireepark@mahidol.ac.th