✨สิรีพาร์คยินดีต้อนรับคณะครูและนักเรียนแลกเปลี่ยนจากสถาบัน Kokusai Confectionery College ประเทศญี่ปุ่น
27 พฤศจิกายน 2023
✨SIREEPARK เปิดรับสมัครงาน✨
30 พฤศจิกายน 2023

🌿พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ “การพัฒนาระบบบริหารจัดการและเผยแพร่ฐานข้อมูลพืชและทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน” ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล กับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

🗓 วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดลกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารใบไม้สามใบ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และ ดร.วรรณพ วิเศษสงวน ผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ให้เกียรติเข้าร่วมและลงนามใน MOU พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายแผน พัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐนียา โตรักษา ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ดร.ศิษเฎศ ทองสิมา ผู้อำนวยการธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ (NBT) และ ดร.อุษาวดี ชัยพรหม นักวิจัย เป็นสักขีพยาน
พร้อมกันนี้ทั้งสองหน่วยงานได้ร่วมลงนาม การแบ่งปันข้อมูลจากการวิจัย (DATA SHARING AGREEMENT) โดยบันทึกข้อตกลงนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาระบบบริหารจัดการและเผยแพร่ฐานข้อมูลพืชและทรัพยากรชีวภาพของอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ รวมทั้งการศึกษา วิจัย และพัฒนานวัตกรรมต่างๆ ด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและทรัพยากรชีวภาพ ให้สามารถสร้างประโยชน์สู่สังคมผ่านการจัดทำฐานข้อมูลออนไลน์และแพลตฟอร์มสารสนเทศในการเผยแพร่องค์ความรู้เชิงสาธารณะ ซึ่งนำไปสู่การใช้ประโยชน์จากข้อมูลพืชและทรัพยากรชีวภาพได้อย่างครบวงจรและยั่งยืน
————————————–
หมายเหตุ : ภาพที่ปรากฎนำไปใช้เพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เท่านั้น หากไม่ประสงค์ให้นำภาพไปใช้โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบ