ยินดีต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ยินดีต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยรังสิต

ยินดีต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี 

จัดการงานเกษียณแล้ว แต่ยังพบลุงอ่ำได้ที่สิรีรุกขชาติเสมอ

พิธีมอบเข็มมหาวิทยาลัยมหิดลและเกียรติบัตรแก่ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยมหิดลและลูกจ้าง ผู้เกษียณอายุฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

“สายน้ำผึ้ง” หอมละมุ่น สรรพคุณเพียบ

ยินดีต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ห้องเรียนธรรมชาติ เรียนรู้เรื่องสมุนไพรและเภสัชวัตถุ สไตล์…ลุงอ่ำ

ยินดีต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี