คณะกรรมการนโยบาย
โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

banjong-president-2

ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ
อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
(ประธาน)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์
รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง
(กรรมการ)

รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์
รองอธิการบดี
(กรรมการ)

ดร.โชค บูลกุล
ผู้ทรงคุณวุฒิ
(กรรมการ)

คุณฮาราลด์ ลิงค์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
(กรรมการ)

คุณอรุษ นวราช
ผู้ทรงคุณวุฒิ
(กรรมการ)

ดร.ก่องกานดา ชยามฤต
ผู้ทรงคุณวุฒิ
(กรรมการ)

รศ. ดร.ภญ.นพมาศ สุนทรเจริญนนท์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
(กรรมการ)

รองศาสตราจารย์ ภก.สุรกิจ นาฑีสุวรรณ
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
(กรรมการ)

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจุฬธิดา โฉมฉาย
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
(กรรมการ)

นายปัญญา ธำรงธีระกุล
ผู้อำนวยการศูนย์บริหารสินทรัพย์
(กรรมการ)

รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐนียา โตรักษา
ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ
(กรรมการและเลขานุการ)