31 สิงหาคม 2023

✨สิรีพาร์คยินดีต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจากภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

30 สิงหาคม 2023

⚙️โครงการพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์เพื่อผู้สูงอายุและผู้พิการ : Mahidol Friendly Disability ครั้งที่ 3

30 สิงหาคม 2023

💐สิรีพาร์คยินดีต้อนรับนักเรียนโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ แผนกชาย นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

29 สิงหาคม 2023

สิรีพาร์คขอบคุณคณะครูและนักเรียนจาก โรงเรียนราชวินิตบางเขน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2

28 สิงหาคม 2023

สิรีพาร์คขอบคุณอาจารย์และนักศึกษาจากภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหิดล ที่เลือกใช้พื้นที่ของโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติใยการศึกษาธรรมชาติค่ะ

27 สิงหาคม 2023

🍀🌟สิรีพาร์คยินดีต้อนรับผู้ที่มาร่วมงานในแคมเปญ “Food Choice อร่อยต้านโรค NCDs”

26 สิงหาคม 2023

🌿🌼ยินดีต้อนรับอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

24 สิงหาคม 2023

อาคันตุกะจาก United Nations Office for South-South Cooperation (UNOSSC) เข้าเยี่ยมชมบริเวณโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

23 สิงหาคม 2023

โครงการพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์เพื่อผู้สูงอายุและผู้พิการ : Mahidol Friendly Disability ครั้งที่ 2