✨สิรีพาร์คยินดีต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจากภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

⚙️โครงการพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์เพื่อผู้สูงอายุและผู้พิการ : Mahidol Friendly Disability ครั้งที่ 3

💐สิรีพาร์คยินดีต้อนรับนักเรียนโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ แผนกชาย นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

สิรีพาร์คขอบคุณคณะครูและนักเรียนจาก โรงเรียนราชวินิตบางเขน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2

สิรีพาร์คขอบคุณอาจารย์และนักศึกษาจากภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหิดล ที่เลือกใช้พื้นที่ของโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติใยการศึกษาธรรมชาติค่ะ

🍀🌟สิรีพาร์คยินดีต้อนรับผู้ที่มาร่วมงานในแคมเปญ “Food Choice อร่อยต้านโรค NCDs”

🌿🌼ยินดีต้อนรับอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

อาคันตุกะจาก United Nations Office for South-South Cooperation (UNOSSC) เข้าเยี่ยมชมบริเวณโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

โครงการพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์เพื่อผู้สูงอายุและผู้พิการ : Mahidol Friendly Disability ครั้งที่ 2