รางวัลที่ได้รับ / Certificate and Awards

โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ผ่านการตรวจประเมิน และรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย มาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน และเกณฑ์คุณภาพที่พักนักเดินทาง (Home Lodge) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (มาตรฐานห้องน้ำสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยว) จากกรมการท่องเที่ยว

รางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ระดับ A (MU ITA Awards) ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
จากศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ในที่ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 24/2566 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 27 ธันวาคม 2566

รางวัลยอดเยี่ยม Thailand Tourism Gold Awards  ประเภทแหล่งท่องเที่ยว (Attraction) สาขาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ (Learning & Doing) ในงาน Thailand Tourism Awards ครั้งที่ 14 จากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ สามย่านมิตรทาวน์ กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 27 กันยายน 2566

รางวัลเชิดชูเกียรติ “การปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดินตามรอยพ่อ กรณี ป่าสมุนไพรไทย : อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ” จากพลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ ประธานคณะกรรมมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา ณ อาคารรัฐสภา ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2566

ได้รับเครื่องหมาย SHA Plus จากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (วันที่ 25 กรกฎาคม 2565)

ได้รับเครื่องหมายมาตรฐาน SHA หมายเลข C1443 ประเภทนันทนาการและการท่องเที่ยว จากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (วันที่ 7 กรกฎาคม 2565)

เกียรติบัตรแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพภูมิปัญญาไทยและสมุนไพร ระดับ “ดีเยี่ยม”
ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 19 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี (วันที่ 8 กรกฎาคม 2565)

รางวัล Museum Thailand Awards 2021 ประเภทพิพิธภัณฑ์ด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

รางวัลดีเด่นด้านการอนุรักษ์และสืบสาน จาก สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.)

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการรับรองจาก Botanic Gardens Conservation International (BGCI) ให้เป็นสวนพฤกษศาสตร์ที่มีมาตรฐานระดับสากล แห่งแรกของประเทศไทย

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ได้รับรางวัลชมเชย

จากสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ MUSEUM THAILAND AWARDS 2020

รางวัลประเภท “แหล่งท่องเที่ยว Friendly Design  

ในงาน Thailand Friendly Design Expo 2018  มหกรรมอารยสถาปัตย์  และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 3  

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 Museum Thailand Awards 2018
พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม