กลุ่มงานบริหาร
(Administrative Section)

งานบริหารทั่วไป
(General Administration Unit)

นางสาวอัจฉรา หาสุข
(Ajshara Hasuk)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
Email : ajshara.has@mahidol.ac.th
โทร. 02-441-5272 ต่อ 4968

นางสาวกมลชนก สาลี
(Kamonchanok Salee)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Email : kamonchanok.sal@mahidol.ac.th
โทร. 02-441-5272 ต่อ 4964

นางสาวอรัญญา สุยพงษ์พันธ์
(Aranya Suipongphan)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Email : aranya.sui@mahidol.ac.th
โทร. 02-441-5272 ต่อ 4919

ผู้ปฏิบัติงานโครงการวิจัย/บริการวิชาการ

นางสาวกาญจนา ศรี่มี่
(Kanchana SriMee)
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานด้านบริหารงานทั่วไป
Email : sireepark@mahidol.ac.th

นายบรรหาร บัณฑิตสาธิสรรค์
(Banharn Banthisatisan)
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานด้านงานสวน
Email : sireepark@mahidol.ac.th

งานสวนและภูมิทัศน์
(Garden and Landscape Unit)

นางสาวธานี แสงอ่อน
(Thanee Sang-on)
ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร
Email : thanee.san@mahidol.ac.th
โทร. 02-441-5272 ต่อ 4965

นางสาวสุชาดา ช่างกุดเวียน
(Suchada Changkutwian)
ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร
Email : suchada.chd@mahidol.ac.th
โทร. 02-441-5272 ต่อ 4977

นางสาวธัญญาลักษณ์ บุญคุ้มครอง
(Thanyaluk Boonkumkrong)
ตำแหน่ง คนสวน
Email : thanyaluk.boo@mahidol.ac.th

นายสวัสดิ์ ภิรมย์น้อย
(Sawad Piromnoi)
ตำแหน่ง คนสวน
Email : sawad.pir@mahidol.ac.th

นายจรินทร์ พิรุณโปรย
(Jarin Piroonprol)
ตำแหน่ง คนสวน
Email : jarin.pir@mahidol.ac.th

นายศรัณย์ หนูวงษ์
(Saran Hnuwong)
ตำแหน่ง คนสวน
Email : saran.hnu@mahidol.ac.th

นายมานัส ยี่สง
(Manas  Yeesong)
ตำแหน่ง คนสวน
Email : Manas.yee@mahidol.ac.th

นายศักดิ์สิทธ์ ใจเลิศ
(Saksit chailoet)
ตำแหน่ง คนสวน
Email : saksit.cha@mahidol.ac.th

นายอำนวย กรุกรัมย์
(Amnuay Krugram)
ตำแหน่ง คนสวน
Email : amnuay.kru@mahidol.ac.th

นายธีระพันธ์ ใยวังหน้า
(Teerapun yaiwangna)
ตำแหน่ง คนสวน
Email : teerapun.yai@mahidol.ac.th

นายพัสกร ยิ้มพริ้ง
(phatsakorn yimpring)
ตำแหน่ง คนสวน
Email : phatsakorn.yim@mahidol.ac.th

นางสาวสุภัสสรา หงษ์เวียงจันทร์
(suphatsara hongwiangchan)
ตำแหน่ง คนสวน
Email : suphatsara.hon@mahidol.ac.th