กลุ่มงานวิจัยและวิชาการ
(Research and Academic Section)

งานวิจัย
(Research Unit)

ดร.สุนิสา แสงวิโรจนพัฒน์
(Sunisa Sangvirotjanapat)
ตำแหน่ง นักวิจัย
Email : sunisa.sav@mahidol.ac.th

นางสาวขวัญชนก วีระศิริ
(Kwanchanok Virasiri)
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์
Email : kwanchanok.vir@mahidol.edu

งานสนับสนุนศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยมหิดล)

นายธนวัฒน์ แก่นศักดิ์ศิริ
(Tanavat Kaensaksiri)
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
Email : Tanavat.kae@mahidol.edu

นางสาววิภาวี นิละปะกะ
(Wipawee Nilapaka)
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์
Email : wipawee.nil@mahidol.ac.th