กลุ่มงานวิจัยและวิชาการ
(Research and Academic Section)

งานวิจัย
(Research Unit)

ดร.สุนิสา แสงวิโรจนพัฒน์
(Sunisa Sangvirotjanapat)
ตำแหน่ง นักวิจัย
Email : sunisa.sav@mahidol.ac.th
โทร. 02-441-5272 ต่อ 4922

นางสาวขวัญชนก วีระศิริ
(Kwanchanok Virasiri)
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์
Email : kwanchanok.vir@mahidol.edu
โทร. 02-441-5272 ต่อ 4938

นางสาวธนพร รอดเที่ยง
(thanaporn rodthaing)
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์
Email : thanaporn.rod@mahidol.edu
โทร. 02-441-5272 ต่อ 4939

นางสาวชลธิชา เสนาพันธ์
(Cholthicha Senaphan)
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์
Email : cholthicha.sen@mahidol.ac.th
โทร. 02-441-5272 ต่อ 4922

นายพรพิพัฒน์ ลิมปนสิทธิชัย
(ponpipat limpanasittichai)
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์
Email : ponpipat.lim@mahidol.ac.th
โทร. 02-441-5272 ต่อ 4922

งานสนับสนุนศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยมหิดล)

นายธนวัฒน์ แก่นศักดิ์ศิริ
(Tanavat Kaensaksiri)
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
Email : tanavat.kae@mahidol.edu
โทร. 02-441-5272 ต่อ 4938