17 กุมภาพันธ์ 2023

ยินดีต้อนรับเจ้าหน้าที่และนักศึกษาจากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

13 กุมภาพันธ์ 2023

ยินดีต้อนรับนักศึกษาจาก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

11 กุมภาพันธ์ 2023

ยินดีต้อนรับน้องๆจากโครงการการทดสอบอัจฉริยภาพทางชีววิทยาระดับมัธยมปลาย

10 กุมภาพันธ์ 2023

โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ร่วมเข้ารับคำปรึกษาโครงการคลินิก MU-ITA 2023

9 กุมภาพันธ์ 2023

ยินดีต้อนรับนักศึกษาจาก Curtin University,Australia

8 กุมภาพันธ์ 2023

ยินดีต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนธรรมรักษา

7 กุมภาพันธ์ 2023

ประชาคม SR พบผู้อำนวยการ “Meet the Director”

3 กุมภาพันธ์ 2023

ยินดีต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

2 กุมภาพันธ์ 2023

ยินดีต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียน Singapore International School Thonburi