23 กันยายน 2021

ฝาง

23 กันยายน 2021

เก๊กฮวย

23 กันยายน 2021

หญ้าแฝก

23 กันยายน 2021

Herbal Bucket Hat หมวกบักเก็ตลายสมุนไพร

23 กันยายน 2021

มะกรูด

23 กันยายน 2021

มะขวิด

23 กันยายน 2021

เขยตาย

23 กันยายน 2021

มะแว้งเครือ

19 กันยายน 2021

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัล Museum Thailand Awards 2021 ประเภทพิพิธภัณฑ์ด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม รางวัลดีเด่นด้านการอนุรักษ์และสืบสาน