9 กรกฎาคม 2024

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ได้รับประกาศนียบัตร “ดาวเด่นแห่งความยั่งยืน” (STAR : Sustainable Tourism Acceleration Rating) จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

8 กรกฎาคม 2024

Welcome everyone to Sireepark

6 กรกฎาคม 2024

สิรีพาร์คยินดีต้อนรับคุณครูและนักเรียนจากโรงเรียนบางแพปฐมพิทยาลัย

6 กรกฎาคม 2024

แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพภูมิปัญญาไทยและสมุนไพร ระดับดีเยี่ยม ประจำปี 2567

5 กรกฎาคม 2024

สิรีพาร์คยินดีต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

3 กรกฎาคม 2024

ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดการประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร การเตรียมความพร้อมในการเยี่ยมเยียนพิจารณาให้คะแนนสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2567

3 กรกฎาคม 2024

เด็ด ดม ชม ชิม กับสมุนไพรนานาชนิดที่สิรีพาร์ค

2 กรกฎาคม 2024

โล่เครื่องหมายมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Standard) ประจำปี พ.ศ.2567

2 กรกฎาคม 2024

ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดการประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร การเตรียมความพร้อมในการเยี่ยมเยียนพิจารณาให้คะแนนสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2567