การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ปี 2567

(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)

การประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

6. Q & A

แผนการดำเนินงานและงบประมาณ

7. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
8. แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี PDF / EXCEL
9. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี PDF / EXCEL

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

18. แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล PDF / EXCEL
19. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี PDF / EXCEL
20. ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
21. การขับเคลื่อนจริยธรรม

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

นโยบาย No Gift Policy

26. ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
27. การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
28. รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
29. รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา (ส่วนงานไม่ต้องประเมิน)

แผนป้องกันการทุจริต

32. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  PDF / EXCEL
33. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี PDF / EXCEL