แบบฟอร์มจองเข้าชมแบบหมู่คณะ
โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

 ข้อกำหนดในการจอง

  1. ติดต่อจองเข้าใช้บริการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน
  2. หลังจากติดต่อและจองเพื่อเข้าใช้บริการแล้ว กรุณาชำระเงินล่วงหน้าก่อนเข้าใช้บริการอย่างน้อย 3 วัน
  3. การจองแบบหมู่คณะ สำหรับกลุ่มผู้เข้าใช้บริการไม่เกิน 25 คน/กลุ่ม
  4. เปิดให้บริการทุกวัน (หากเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดพิเศษอื่น ๆ กรุณาโทรสอบถามเพื่อจองคิววิทยากรก่อนกรอกแบบฟอร์มเข้าใช้บริการ)
  5. หากต้องการ เลื่อน หรือ ยกเลิก การจอง ให้ติดต่อล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน

 

เอกสารและหลักฐานในการจอง

แบบฟอร์มการจองผ่านระบบ Google form หรือ หนังสือขอเข้าชม

 

ขั้นตอนการจอง

  1. กรอกแบบฟอร์มการเข้าชมแบบหมู่คณะ (ลิงค์ด้านล่าง) หรือ หนังสือขอเข้าชม (เรียน ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ)
  2. รอการติดต่อกลับ และรับอีเมลยืนยันการจอง ภายในเวลา 3 วันทำการ
  3. ทางอุทยานฯ ออกใบแจ้งค่าใช้จ่าย
  4. โอนชำระค่าบริการล่วงหน้าก่อนใช้บริการอย่างน้อย 3 วัน