การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ปี 2566

(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)

การประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

8. Q & A

9. Socail Network

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร