ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

  1. ประกาศความเป็นส่วนตัวข้อมูลส่วนบุคคลด้านการพัสดุ มหาวิทยาลัยมหิดล
  2. ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการยืมพัสดุของมหาวิทยาลัยมหิดล
  3. ประกาศ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องแนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุฯ สำหรับกรณีนักวิจัยได้รับทุนฯ โดยตรง(ตาม ว๑๒๒ข้อ๑)
  4. ประกาศ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องแนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุฯ สำหรับกรณีมหาวิทยาลัยฯเป็นผู้ทำการวิจัย(ตาม ว๑๒๒ข้อ๒)
  5. ประกาศหลักเกณฑ์การจัดหาโดยวิธีพิเศษ ว่าด้วยการพัสดุ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551(ฉบับที่ 2)(ลว.12/01/2552)
  6. ประกาศหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติ อัตรา วงเงิน ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2551(ฉบับที่ 3)(ลว.27/07/2552)
  7. ประกาศหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติ อัตรา วงเงิน ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2551(ฉบับที่ 1)(ลว.09/09/2551)