การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การสรรหาคัดเลือดบุคคล และการบรรจุแต่งตั้ง

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

สร้างขวัญและกำลังใจ