เตรียมกล้องให้พร้อม แต่งตัวให้ชิคๆคูลๆ แล้วมาถ่ายรูปในสวนสิรีรุกขชาติกัน !!!
30 สิงหาคม 2022
ยินดีต้อนรับนักเรียนและคณะครูจากโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
31 สิงหาคม 2022

โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ จัดการอบรมบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยได้รับความอนุเคราะห์ทีมวิทยากรจากงานจราจรและความปลอดภัย กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล

การอบรมเชิงปฏิบัติการและกิจกรรมสาธิตในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรและผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่มีความรู้และทักษะในการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้น รวมถึงเข้าใจในการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน และสามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้
.
เนื่องจากโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยในอาคารและสถานที่ทำงานเป็นอย่างมาก เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อชิวิตและทรัพย์สินของนักศึกษา บุคลากรและบุคคลภายนอกที่เข้ามาใช้บริการในพื้นที่
————-