ศึกษาค้นคว้าในห้องเรียนธรรมชาติและแต่งเติมจินตนาการจากการเรียนรู้กันที่ สิรีรุกขชาติ
ยินดีต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม

ยินดีให้การต้อนรับ Dr. Joyce White ผู้อำนวยการ Institute of Southeast Asian Archaeology, University of Pensylvania Museum ประเทศสหรัฐอเมริกา

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ Dr. Joyce White ผู้อำนวยการ Institute of Southeast Asian Archaeology, University of Pensylvania Museum ประเทศสหรัฐอเมริกา ในการหารือความร่วมมืองานวิจัยกับคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยเข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา และเยี่ยมชมอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล อาทิ การชมพื้นที่บริเวณสวนสมุนไพร, ห้องนิทรรศการถาวร “Herbs, Thai Wisdom for the well-being of mankind”, ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชและพิพิธภัณฑ์พืช โดยมี ผศ.ดร.ศศิวิมล แสวงผล ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และ ผศ ดร.เมธี พุ่มทุ่ม ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยนางสาววิภาวี นิละปะกะ นักวิทยาศาสตร์ของทางอุทยานฯ ให้การต้อนรับและนำชมพื้นที่ในครั้งนี้