โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร
โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ให้การต้อนรับศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช อดีตนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

วันที่ 21 กันยายน 2565 โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ นางสาววันทนา แจ้งประจักษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมคณะเจ้าหน้าที่กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ในการเข้าเยี่ยมชมพื้นที่อุทยานฯ
โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐนียา โตรักษา ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ และร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการท่องเที่ยว รวมถึงการเป็นศูนย์ต้นแบบแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพภูมิปัญญาไทยและสมุนไพร ซึ่งทางอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์การประเมินดังกล่าวประจำปี 2565 ในระดับ “ดีเยี่ยม” พร้อมกันนี้ ผู้ตรวจราชการฯ และทีม ได้เข้าชมนิทรรศการถาวร “สมุนไพร ภูมิปัญญาไทยสู่สากล” และนั่งรถรางชมสวนสมุนไพรภายในพื้นที่อุทยานฯ
—————————-
📍หมายเหตุ : ภาพที่ปรากฎนำไปใช้เพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เท่านั้น หากไม่ประสงค์ให้นำภาพไปใช้โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบ
—————————-