โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ในฐานะศูนย์ประสาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 11 ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ. : ประโยชน์แท้แก่มหาชน
โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร

วันที่ 21 กันยายน 2565 โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ นางกันตวรรณ ตันเถียร ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร และ นายคำพอง เทพาคำ โฆษกคณะกรรมาธิการฯ พร้อมคณะ ในการเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน การศึกษาพืชสมุนไพรจากงานวิจัยและพัฒนาสมุนไพรเพื่อสนับสนุนภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมสู่สากล
โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐนียา โตรักษา ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ และทีม ได้กล่าวต้อนรับคณะกรรมาธิการฯ และพาเยี่ยมชมห้องนิทรรศการถาวร “สมุนไพร ภูมิปัญญาไทยสู่สากล” และเดินชมสวนสมุนไพรซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเกษตรกร พร้อมทั้งรับฟังข้อมูลและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เกี่ยวข้องกับการศึกษาและพัฒนาสมุนไพรอันเป็นประโยชน์กับการพัฒนาการเกษตรในเชิงเศรษฐกิจต่อไป