โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ห้องเรียนธรรมชาติ เรียนรู้เรื่องสมุนไพร ศึกษาสมุนไพร สไตล์ลุงอ่ำ ยังมีอยู่นะจ้ะ

โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ให้การต้อนรับศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช อดีตนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 22 กันยายน 2565 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐนียา โตรักษา ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ให้การต้อนรับศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช อดีตนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล และผู้ก่อตั้งสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม ในการเข้าชมอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ และหารือแนวคิดในการพัฒนาอุทยานฯ ให้สามารถสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับสังคม เป็นระบบนิเวศการเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดสมดุลระหว่างสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ ผ่านการประยุกต์ใช้ความรู้จากงานวิจัยหลายศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง พร้อมถ่ายทอดความรู้สู่สังคม โดยมีเป้าหมายปลายทางคือ ความสุขและสุขภาพที่ดีของทุกสรรพสิ่ง ตั้งแต่พืชสมุนไพร (จากการปลูกจนถึงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช) สิ่งมีชีวิต ตลอดจนคนทุกช่วงวัยและทุกกลุ่มในสังคม
—————————-
📍หมายเหตุ : ภาพที่ปรากฎนำไปใช้เพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เท่านั้น หากไม่ประสงค์ให้นำภาพไปใช้โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบ
—————————-