ยินดีต้อนรับคณะบุคลากรจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ยินดีต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรภาคฤดูร้อน “Sawasdee Thailand 2022 [batch 3]: Thai Culture”

ยินดีต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนสรรพวิทยาคม

🗓 วันที่ 4 กันยายน 2565 โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติสิรีรุกขชาติ ขอขอบคุณสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ในการนำคณะครูและนักเรียน “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม” จากโรงเรียนสรรพวิทยาคม เข้าชมนิทรรศการโดยมีวิทยากรจากทางสิรีฯ คอยให้ความรู้ และพาชมสวนสมุนไพร นั่งรถรางชมสวนของทางอุทยานฯ พร้อมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมสาธิตการทำยาดมสมุนไพร

ขอขอบคุณที่เลือกพื้นที่อุทยานฯ เป็นพื้นที่การเรียนรู้ในครั้งนี้