🎉 ยินดีต้อนรับคุณครูและนักเรียนจากโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”
23 กุมภาพันธ์ 2023
🎉 ยินดีต้อนรับคุณครูและนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า พระราม 5 สามภาษา
24 กุมภาพันธ์ 2023

การประชุมคณะกรรมการนโยบายโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมคณะกรรมการนโยบายโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุม 530B ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings
โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ (เป็นประธานที่ประชุม) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษาของโครงการจัดตั้งสถาบันฯ รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐนียา โตรักษา ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ และคณะผู้บริหารโครงการจัดตั้งสถาบันฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ระหว่างเดือนธันวาคม 2565 – กุมภาพันธ์ 2566 รวมทั้งพิจารณาแนวทางการดำเนินงานของโครงการจัดตั้งสถาบันฯ และการเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งเป็น “สถาบัน” ต่อไป