งานสัมมนาออนไลน์ “Siree Park Webinar” ครั้งที่ 1

งานสัมมนาออนไลน์ “Siree Park Webinar” ครั้งที่ 2

งานสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “รวมพลคนมักขิง”

คลิปย้อนหลัง วันที่ 14 ตุลาคม 2564

คลิปย้อนหลัง วันที่ 15 ตุลาคม 2564

จัดกิจกรรมในรูปแบบสัมมนาออนไลน์ (webinar) ผ่านโปรแกรม Webex Events ในวันที่ 14–15 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00–16.15 น. มีวิทยากรทั้งหมด 6 ท่าน บรรยายหัวข้อ “รวมพลคนมักขิง” โดยมี ดร.สุนิสา แสงวิโรจนพัฒน์เป็นผู้ดำเนินรายการ ตามรายละเอียดด้านล่าง

ตารางรายละเอียดกิจกรรมในโครงการ

วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564

เวลา หัวข้อบรรยาย วิทยากร หน่วยงานต้นสังกัด
13.00–14.15 น.

 

เที่ยวไทยไปกับเราเปราะ (Kaempferia L.) ดร.สาโรจน์ รุจิสรรค์สกุล และ

คุณณัฐพล นพพรเจริญกุล

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
14.15–15.15 น.

 

เร่ว กระวาน ล้มลุกคลุกคลานมา 20 ปี (Amomum Roxb.) ผศ. ดร.วิทยา  แก้วศรี โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล
15.15–16.15 น.

 

กูรูข่าขมิ้น (Curcuma L.) รศ. ดร.สุรพล แสนสุข สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564

เวลา หัวข้อบรรยาย วิทยากร หน่วยงานต้นสังกัด
13.15 – 14.15 น.

 

เรื่องเล่าแบบขิง ๆ
(Zingiber Mill.)
ดร.ปราโมทย์ ไตรบุญ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช)
14.15 – 15.15 น.

 

มหาหงส์และผองเพื่อน (Hedychium J.Koening) ดร.ปิยเกษตร สุขสถาน สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
15.15 – 16.15 น.

 

เข้าพรรษาไม่ได้มาเล่น ๆ (Globba L.) ดร.สุนิสา แสงวิโรจนพัฒน์ โครงการจัดตั้งอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล