Hello world!
งานสัมมนาออนไลน์ “Siree Park Webinar” ครั้งที่ 2

งานสัมมนาออนไลน์ “Siree Park Webinar” ครั้งที่ 1

งานสัมมนาออนไลน์ “Siree Park Webinar”

‘Botanical Garden Accreditation and Collection Management’

สวนพฤกษศาสตร์เป็นหน่วยงานระดับสากลที่มีอยู่ทั่วโลก เพื่อวัตถุประสงค์การอนุรักษ์พรรณไม้นอกถิ่นที่อยู่ และเป็นแหล่งสร้างงานวิจัยเกี่ยวกับพืช การดำเนินงานภายในของสวนพฤกษศาสตร์จึงมีรูปแบบเฉพาะเจาะจง ในหลายขั้นตอน ตั้งแต่การนำเข้าชนิดพืชเพื่อปลูก การเก็บรักษาตัวอย่างและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ไปถึง การให้บริการประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ โดยอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสวนพฤกษศาสตร์ที่มีมาตรฐานระดับสากลในวันที่ 9 มิถุนายน 2564
โดย Botanic Gardens Conservation International (BGCI) ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับนานาชาติ

เพื่อสร้างความเข้าใจ ให้แก่บุคลากรและเป็นการสร้างเครือข่ายการทำงานระหว่างประเทศ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ จึงจัดการสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ ‘Botanical Garden Accreditation and Collection Management’ โดยเชิญวิทยากรผู้มีประสบการณ์ตรงจากหน่วยงานภายในและต่างประเทศ บรรยายและแลกเปลี่ยนการมุมมองในการดำเนินงาน

คลิปย้อนหลัง