ยินดีต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนพิมลวิทย์
ยินดีต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนจันทศิริวิทยา

ประชุมคณะกรรมการนโยบายโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ครั้งที่ 4/2565

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมคณะกรรมการนโยบายโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ครั้งที่ 4/2565 ณ ห้องประชุม 530B ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings
ทั้งนี้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมผ่านทางระบบออนไลน์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง (ประธานที่ประชุม) และรองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ เข้าร่วมประชุม พร้อมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษาของโครงการจัดตั้งสถาบันฯ และรองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐนียา โตรักษา ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ เข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ รวมทั้งพิจารณาแนวทางการดำเนินงานของโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุขกชาติ เพื่อให้มีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต
—————————-
📍หมายเหตุ : ภาพที่ปรากฎนำไปใช้เพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เท่านั้น หากไม่ประสงค์ให้นำภาพไปใช้โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบ
—————————-