ยินดีต้อนรับน้องๆจากศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยนานาชาติคิตามูระเฮ้าส์
เตรียมกล้องให้พร้อม แต่งตัวให้ชิคๆคูลๆ แล้วมาถ่ายรูปในสวนสิรีรุกขชาติกัน !!!

โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ร่วมเสวนาในโครงการ “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยงเชิงสุขภาพ”

วันที่ 29 สิงหาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐนียา โตรักษา ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมเสวนาในโครงการ “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยงเชิงสุขภาพ” ภายใต้โครงการการพัฒนาขีดความสามารถในการรองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ ซึ่งการเสวนาดังกล่าวจัดโดยกรมการท่องเที่ยว
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อการดูแลผู้สูงอายุและพิการให้แก่ผู้ประกอบการและบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยมีผู้ร่วมเสวนาในประเด็น “สินค้าและบริการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อการดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการ” อาทิ เลขาธิการสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว ผู้ช่วยประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นายกสมาคมการค้าพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ วิสาหกิจชุมชนหัตถศาสตร์เพื่อสุขภาพ นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการบรรยายในหัวข้อต่างๆ อาทิ การบรรยาย เรื่อง สินค้าและบริการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในประเทศไทย/ การให้บริการและการดูแลนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการ/ Business model (การเชื่อมโยงธุรกิจกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ)/ และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เป็นต้น