Welcome back to Mahidol
ยินดีต้อนรับคณะผู้อบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ยินดีต้อนรับคณะบุคลากรจากโครงการอบรมวิชาเลือกเฉพาะทางพิษวิทยาคลินิก (Elective learning program of clinical toxicology)

🗓 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอขอบคุณศูนย์พิษวิทยา ภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ในการนำบุคลากรจากโครงการอบรมวิชาเลือกเฉพาะทางพิษวิทยาคลินิก (Elective learning program of clinical toxicology) เข้าเยี่ยมชมอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของพืชพิษ เพื่อความรู้และประสบกาณ์ด้านพืชพิษนอกเหนือจากการเรียนจากตำราและผู้ป่วยที่ปรึกษามา อันช่วยให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำไปประกอบการดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมยิ่งขึ้น 🌿🍀

ขอขอบคุณที่เลือกพื้นที่อุทยานฯ เป็นพื้นที่การเรียนรู้ในครั้งนี้

—————————-
📍หมายเหตุ : ภาพที่ปรากฎนำไปใช้เพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เท่านั้น หากไม่ประสงค์ให้นำภาพไปใช้โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบ
—————————-