การประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 15 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี
24 พฤษภาคม 2024
สิรีพาร์คยินดีต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
28 พฤษภาคม 2024

ประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร การบริหารและจัดการ องค์ประกอบที่ 1 และองค์ประกอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 28 – 29 พฤษภาคม 2567

วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐนียา โตรักษา ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ เป็นประธานเปิด “การประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตรการบริหารและการจัดการ องค์ประกอบที่ 1 – 2” ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารใบไม้สามใบ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ จัดขึ้นโดย ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยการจัดประชุมในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการตามแผนแม่บทระยะที่ 5 ปีที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 – กันยายน 2569) เพื่อผลักดันให้เกิดงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในสถานศึกษา โดยเป็นกิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร เพื่อนำไปสู่การจัดทำฐานข้อมูล และสื่อในการเรียนการสอนวิชาต่าง ๆ ที่มีอยู่ในหลักสูตรการเรียนรู้ ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มจำนวน 57 คน จากหน่วยงาน 33 แห่ง
🌿การประชุมดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก คุณชนันต์ติณณ์ เทียนทอง วิทยากร อพ.สธ. ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน มาร่วมบรรยายวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ความเป็นมา รวมถึงการบริหารและการจัดการงานสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน และมีการบรรยายให้ความรู้แก่สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยผู้เชี่ยวชาญด้านพฤกษศาสตร์จากศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่องค์ประกอบที่ 1 การจัดทำป้ายชื่อพรรณไม้ โดยนางสาวขวัญชนก วีระศิริ วิทยากรจากศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยมหิดล และองค์ประกอบที่ 2 การรวบรวมพรรณไม้เข้าปลูกในโรงเรียน โดยนางสาวอุไรรัตน์ กาญจนขุนดี วิทยากรจากศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และยังมีการฝึกทำปฏิบัติการในพื้นที่จริงเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินงานได้จริง
———————–
📍หมายเหตุ: ภาพที่ปรากฎนำไปใช้เพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เท่านั้น หากไม่ประสงค์ให้นำภาพไปใช้โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบ