💐สิรีพาร์คยินดีต้อนรับนักเรียนโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ แผนกชาย นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
30 สิงหาคม 2023
✨สิรีพาร์คยินดีต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจากภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
31 สิงหาคม 2023

⚙️โครงการพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์เพื่อผู้สูงอายุและผู้พิการ : Mahidol Friendly Disability ครั้งที่ 3

🗓วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566 โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (ศูนย์วิทยาการราชสุดา) จัดโครงการพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์เพื่อผู้สูงอายุและผู้พิการ : Mahidol Friendly Disability ครั้งที่ 3 เพื่อสร้างความตระหนักรู้และแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้สูงอายุ รวมทั้งสร้างความเข้าใจและทัศนคติเกี่ยวกับสังคมสำหรับทุกคน (Inclusive Society) รวมถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายที่ 10
.
📋สำหรับหัวข้อการบรรยายในวันนี้คือเรื่อง นวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการสร้างโอกาสให้คนพิการ
.
💠ช่วงที่ 1 ได้รับเกียรติจาก คุณนิรันดร์ ประวิทย์ธนา Chief Executive Officer, AVA Advisory Group & Chief Business Officer, Vulcan Coalition และคุณสุธัช เจริญผล Chief Generative Art Officer, Vulcan Coalition เป็นวิทยากร
.
💠ช่วงที่ 2 ได้รับเกียรติจากคุณนพดล รัตนวิเศษรัตน์ Customer Success Manager, Microsoft Thailand เป็นวิทยากร