ศูนย์ปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสมุนไพร

ตั้งอยู่ที่อาคารวิจัยและพิพิธภัณฑ์พืช ชั้นที่ 1 อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสมุนไพร
ที่มีอุปกรณ์ครบครัน ให้บริการปรับปรุงและขยายพันธุ์พืชสำหรับนักศึกษา นักวิจัย โดยได้รับความร่วมมือของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดงานวิจัยระดับนานาชาติ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. การอนุรักษ์พันธุ์พืชสมุนไพร เพื่อสนองพระราชดำริของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ. สธ.)
  2. การทำวิจัยด้านการขยายพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์พืชสำหรับนักศึกษา นักวิจัยโดยความร่วมมือของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดงานวิจัยระดับนานาชาติ โดยเน้นพืชสมุนไพรที่สำคัญทั้งในเชิงอนุรักษ์และเชิงเศรษฐกิจ เช่น กล้วยน้ำไท ว่านชักมดลูก บัวบก ระย่อมน้อย กระชาย เป็นต้น
  3. เป็นแหล่งศึกษาดูงานด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช สำหรับนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป โดยการจัดโครงการอบรมและกิจกรรมสาธิต เช่น การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การนำต้นสมุนไพรจากสภาพปลอดเชื้อออกปลูกภายนอก เป็นต้น