โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานสัมมนาออนไลน์ Sireepark Webinar ครั้งที่ 4 ในหัวข้อ “Botanical Art with the meaning ภาพวาดทางพฤกษศาสตร์ ศาสตร์ที่มากกว่าการวาดรูป”
โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติให้การต้อนรับ ทีมคณาจารย์จากศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติให้การต้อนรับ ทีมงานวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม (ESR) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 25 เมษายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา อัศวสกุลเกียรติ รองคณบดีฝ่ายเสริมสร้างความร่วมมือและกิจกรรมเพื่อสังคม และทีมงานวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม (ESR) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้ความอนุเคราะห์โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ในการหารือร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐนียา โตรักษา ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ และทีม

🚲 เกี่ยวกับการนำจักรยานที่เสื่อมสภาพภายในอุทยานฯ ไปดัดแปลงเป็นจักรยานออกกำลังกาย และสามารถสูบน้ำเพื่อรดน้ำต้นไม้ 🌳 ภายในอุทยานฯ แทนการใช้พลังงานไฟฟ้า และสามารถกักเก็บพลังงานไฟฟ้าเพื่อนำไปใช้ภายในอุทยานฯ พร้อมทั้งวางแผนการนำหลักวิศวกรรมและเทคโนโลยีมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์และหมุนเวียนอย่างครบวงจร เช่น การเปลี่ยนระบบเครื่องยนต์ดีเซลของรถ 🛻 เป็นเครื่องยนต์ EV เป็นต้น เพื่อให้พื้นที่ของอุทยานฯ เป็นฐานการเรียนรู้ด้านพลังงานและหลักวิศวกรรมให้แก่โรงเรียนและชุมชนโดยรอบมหาวิทยามหิดลต่อไป

#sireepark #สวนสมุนไพร #MUEG #ESR

https://www.facebook.com/655393737907907/posts/5035536553226915/?d=n