รสยาสมุนไพรกับสารเคมี : ความเหมือนที่แตกต่าง
Medicinal Plants in Thailand Volume II

สารานุกรมสมุนไพรเล่ม 5 สมุนไพรพื้นบ้านอีสาน

รายละเอียด

สารานุกรมสมุนไพรเล่ม 5 สมุนไพรพื้นบ้านอีสาน
ข้อมูลสินค้า ราคา 550.00 บาท

จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 4 รอบ
ในวันที่ 2  เมษายน  2546

คณาจารย์ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ได้ออกสำรวจและรวบรวมองค์ความรู้สมุนไพรที่พบในภาคอีสาน
จำนวน 155 ชนิด จัดพิมพ์เป็นหนังสือที่มีคุณค่าทางวิชาการ
โดยเน้นลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ซึ่งอธิบายด้วยภาพที่สวยงามกว่า 700 ภาพ
ประกอบบทความที่ระบุสรรพคุณ และวิธีการใช้ในตำรายาพื้นบ้านอีสาน

ผู้อ่าน
จะได้รับสาระประโยชน์ ทั้งในแง่วิชาการ
และประทับใจในความงามของสมุนไพรไทย
อันจะส่งผลให้มีความรัก หวงแหน และอนุรักษ์มรดกไทยชิ้นนี้ไว้ให้ลูกหลาน
และนำมาวิเคราะห์วิจัยให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติต่อไป

หนังสือเล่มนี้พิมพ์ด้วยกระดาษ  ดั๊บเบิ้ล  เอ
กระดาษจากไม้ปลูก ไม่รบกวนไม้ธรรมชาติ

รายได้จากการจำหน่ายสมทบกองทุนเพื่อการพัฒนาสมุนไพร
ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ในมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล

ราคาเล่มละ 550 บาท
จัดจำหน่ายที่
อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรศัพท์ 02-441-5272-4
โทรสาร 02-441-5264

หรือ
ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
447 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์และโทรสาร 0-2644-8696