หนังสืออุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ
รสยาสมุนไพรกับสารเคมี : ความเหมือนที่แตกต่าง

สมุนไพรการพัฒนาเพื่อการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืน

รายละเอียด

สมุนไพรการพัฒนาเพื่อการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืน
ข้อมูลสินค้า ราคา 150.00 บาท

หนังสือที่มีคุณค่าเชิงวิชาการ ที่ผู้อ่านทั่วไปสามารถติดตาม อ่านได้ไม่ยากและใช้ประโยชน์ได้จริง
หนังสือเล่มนี้ ได้รับการยกย่องให้เป็น
หนึ่งใน 100 เล่มหนังสือดี วิทยาศาสตร์ 2537-2538
ประเภทสารคดีและความรู้ทั่วไป

คำนิยมส่วนหนึ่ง คือ

รองศาสตราจารย์ ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ และ รองศาสตราจารย์พร้อมจิต ศรลัมพ์
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญทางด้านเภสัชศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมุนไพร
เป็นทั้งบรรณาธิการร่วมและผู้เขียนเนื้อหาทั้งหมด ทั้งแยกกันเขียนและร่วมกันเขียน
ทำให้หนังสือเล่มนี้มีทั้งความถูกต้อง เชื่อถือได้ทางวิชาการและอ่านเข้าใจได้ง่าย
ผู้อ่านสามารถแยกแยะในส่วนการอ่านให้ความรู้ทั่วไป และการอ่านเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างเชิงปฏิบัติได้จริง

เนื้อหาหนังสือแบ่งเป็น 6 บทใหญ่ คือ
บทที่ 1 สมุนไพร : วิถีแห่งสุขภาพไทย
บทที่ 2 ยาจากสมุนไพรบนหลักฐานวิชาการ
บทที่ 3 ยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ
บทที่ 4 วัตถุดิบสมุนไพร
บทที่ 5 ขี้เหล็ก กวาวเครือขาวและบอระเพ็ด : ศักยภาพหรือปัญหาของสมุนไพรไทย
บทที่ 6 สมุนไพร: แนวทางเพื่อการพัฒนาและการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืน

จัดจำหน่ายที่
อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรศัพท์ 02-441-5272-4
โทรสาร 02-441-5264

หรือ
ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
447 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์และโทรสาร 0-2644-8696