การเดินศึกษาสมุนไพรพร้อมวิทยากร/ชมห้องนิทรรศการถาวร
กิจกรรมสาธิตการทำยาดมสมุนไพรสูตรเฉพาะหนูทำเอง

กิจกรรมวุ้นจากสีธรรมชาติ

กิจกรรมสาธิต 1 ชั่วโมง กลุ่มละ 15-30 คน (60บาท/คน) (กรุณาแจ้งล่วงหน้า 15 วัน)

เป็นกิจกรรมสาธิตการใช้สีจากธรรมชาติในอาหาร โดยการสกัดสีด้วยน้ำ ซึ่งสีจากธรรมชาติที่ใช้ ได้แก่ สีเหลืองจากดอกกรรณิการ์ สีแดงจากแก่นฝาง สีน้ำเงินจากดอกอัญชัน เป็นต้น ผู้ร่วมกิจกรรมจะได้ทดลองใช้สีจากธรรมชาติและทำวุ้นด้วยตนเอง และชิมวุ้นฝีมือตัวเองในช่วงท้ายของกิจกรรม