คณาจารย์และนิสิตจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าศึกษาสมุนไพร และทำกิจกรรม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารจาก Centara Hotels & Resorts

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในงาน “เปิดศูนย์อ้างอิงทางพฤกษศาสตร์ของพืชสมุนไพรและเครื่องยา” และ “พิธีบวงสรวงรูปหล่อหมอชีวกโกมารภัจจ์”

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดในพิธีเปิดศูนย์อ้างอิงทางพฤกษศาสตร์ของพืชสมุนไพรและเครื่องยา และพิธีบวงสรวงรูปหล่อหมอชีวกโกมารภัจจ์ ณ โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐนียา โตรักษา ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล และแขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งพาชมนิทรรศการภายในอาคารวิจัยและพิพิธภัณฑ์พืช เพื่อแสดงให้เห็นถึงการมีบทบาทสำคัญในการเป็นแหล่งอ้างอิง ศึกษาเรียนรู้พืชสมุนไพรและการนำไปใช้ประโยชน์อย่างถูกต้อง และให้บริการตรวจสอบหาชื่อวิทยาศาสตร์ของพรรณไม้ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านพฤกษศาสตร์และจัดทำตัวอย่างพรรณไม้แห้งเพื่อใช้เป็นตัวอย่างอ้างอิงในบทความวิชาการด้านพืช และ ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสมุนไพรซึ่งให้บริการปรับปรุงและขยายพันธุ์พืชสมุนไพร เพื่อให้มีความพร้อมต่อการนำไปใช้ประโยชน์ พัฒนาต่อยอด ในด้านต่าง ๆ ที่มีประโยชน์ต่อสังคมวงกว้าง
.
หลังจากพิธีเปิดศูนย์อ้างอิงทางพฤกษศาสตร์ฯ แล้ว ในวันดังกล่าวยังได้ประกอบ “พิธีบวงสรวงรูปหล่อหมอชีวกโกมารภัจจ์” (อ่านว่า ชี-วะ-กะ-โก-มา-ระ-พัด) ซึ่งถือเป็นบรมครูแห่งการแพทย์แผนโบราณ เป็นผู้เชี่ยวชาญในการใช้พืชสมุนไพรในการรักษาโรค หมอชีวกฯ เป็นบุคคลที่มีตัวตนจริงในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา มีกล่าวไว้ใน พระไตรปิฎก และคัมภีร์อรรถกถา

.

ตลอดชีวิตของหมอชีวกโกมารภัจจ์ ได้บำเพ็ญแต่คุณงามความดี ช่วยเหลือผู้เจ็บไข้โดยไม่เลือก ฐานะ จนได้รับยกย่องจากพระพุทธองค์ว่า เป็น เอตทัคคะ ผู้เลิศกว่าอุบาสกทั้งปวงในทาง “เป็นที่รักของปวงชน”

.

ซึ่งพิธีบวงสรวงดังกล่าวก็เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ และเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจในด้านสุขภาพและการรักษาโรคของบุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
.
ทั้งนี้ ทางอุทยานฯ จะเปิดให้บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลเข้าสักการะในเร็วๆ นี้ โปรดติดตามข้อมูลได้ที่เพจของอุทยานต่อไป