การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 1/2565 วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565
ขอแสดงความยินดีกับทีม TKN22 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวด Innovation for Campus Sustainability 2022 รอบ Prototype Presentation Round กับธีม ” Net Zero Innovation : นวัตกรรมคาร์บอนต่ำ”

ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติรับมอบ “ต้นกันภัยมหิดล” 🌿 ต้นไม้สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล จากมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐนียา โตรักษา ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ รับมอบ “ต้นกันภัยมหิดล” จำนวน 30 ต้น เพื่อปลูกเพิ่มภายในพื้นที่อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ทั้งนี้ โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ได้รับความอนุเคราะห์ “ต้นกันภัยมหิดล” ซึ่งเป็นต้นไม้สัญญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยมหิดล จากมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ซึ่งจังหวัดกาญจนบุรีเป็นแหล่งที่พบต้นกันภัยมหิดลได้ง่าย โดยมีประวัติความเป็นมาตามจดหมายเหตุประวัติของมหาวิทยาลัยมหิดล สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://mahidol.ac.th/th/symbolic/