การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 1/2565 วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565
24 มิถุนายน 2022
ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติรับมอบ “ต้นกันภัยมหิดล” 🌿 ต้นไม้สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล จากมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
1 กรกฎาคม 2022

โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ยินดีต้อนรับศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน พร้อมด้วย The Forestias และทีมสถาปนิกและนักวิจัยอาวุโส

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐนียา โตรักษา ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้การต้อนรับ ดร.จิตพัต ฉอเรืองวิวัฒน์ ผู้อำนวยการอาวุโส ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC: Research and Innovation for Sustainability Center) ซึ่งเป็นศูนย์วิจัยฯ ของ MQDC (Magnolia Quality Development Corporation) พร้อมด้วยคุณสุรินทร์ วราชุน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ The Forestias และทีมสถาปนิกและนักวิจัยอาวุโส ในการเข้าชมพื้นที่อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติและเตรียมทำความร่วมมือใน 4 ด้านดังนี้
1. ความร่วมมือด้านวิจัยแบบสหวิชาชีพ (ด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ การออกแบบสถาปัตยกรรม อุตสาหกรรม สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์) ในการพัฒนาแนวทางการแก้ปัญหาเพื่อนำไปสู่ระบบนิเวศที่มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืนในเชิงสิ่งแวดล้อมและสังคม ซึ่งรวมถึงการแลกเปลี่ยนนักวิจัยในเครือข่ายของ RISC ทั้งในและต่างประเทศ (เช่น Harvard University และ Massachusetts Institute of Technology: MIT)
2. การพัฒนาอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติให้เป็น “พื้นที่นวัตกรรมต้นแบบเพื่อการเรียนรู้เชิงสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างยั่งยืน” โดยมุ่งเน้นการสร้างความสุขและความเป็นอยู่ที่ดี (Happiness & Wellbeing) ของทุกสรรพสิ่ง
3. การแลกเปลี่ยนข้อมูลพันธุ์ไม้และสมุนไพรเพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและความหลากหลายทางชีวภาพ
4. ความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น และ Pre-Incubation Program ในการบ่มเพาะนักเรียนและนักศึกษาให้มีความคิดสร้างสรรค์นำไปสู่การสร้างนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน