Siree Park Webinar ครั้งที่ 4 โดยโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
25 มีนาคม 2022
โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานสัมมนาออนไลน์ Sireepark Webinar ครั้งที่ 4 ในหัวข้อ “Botanical Art with the meaning ภาพวาดทางพฤกษศาสตร์ ศาสตร์ที่มากกว่าการวาดรูป”
8 เมษายน 2022

โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565
รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐนียา โตรักษา ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ให้การต้อนรับอาจารย์ และนักศึกษา (ปริญญาเอกภาคพิเศษ) ในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จากวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
โดยการศึกษาดูงานในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสและส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้ประสบการณ์จริงนอกชั้นเรียนในสถานที่จริง รวมทั้งเสริมสร้างทักษะ และวิสัยทัศน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
.
ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ จึงได้พาชมพื้นที่ในส่วนต่าง ๆ ของโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ อาทิเช่น ลานนานาสมุนไพร หอดูนก และลานสมุนไพรเพื่อผู้สูงอายุและผู้พิการ พร้อมทั้งใช้เส้นทางเบรลล์บล็อกในลานสมุนไพร และแผนที่ภาพนูนที่จัดทำเพื่อให้ผู้พิการทางการเห็นสามารถเข้าถึงลักษณะ และรูปทรงของลานสมุนไพรได้มากขึ้น