โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด (Central Restaurants Group)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในงาน “เปิดศูนย์อ้างอิงทางพฤกษศาสตร์ของพืชสมุนไพรและเครื่องยา” และ “พิธีบวงสรวงรูปหล่อหมอชีวกโกมารภัจจ์”

คณาจารย์และนิสิตจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าศึกษาสมุนไพร และทำกิจกรรม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณาจารย์และนิสิตจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าศึกษาสมุนไพร และทำกิจกรรม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
.
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 คณาจารย์ และนิสิตชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เดินทางเข้าศึกษา และทำกิจกรรมเกี่ยวกับสมุนไพร ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
.
เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ และเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตได้มีความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรที่มีการใช้ในชีวิตประจำวันจากต้นสมุนไพรจริง พร้อมทั้งปลูกฝังแนวคิดในการรักษาธรรมชาติให้กับนิสิต เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมต่อไปในอนาคต