✨ทัวร์ยกก๊วนลุยสวนสมุนไพร🌿
✨เรียนรู้เรื่องสมุนไพรนานาชนิดกันที่ สิรีรุกขชาติ🌿

มหาวิทยาลัยมหิดล งดรับ หรือให้ของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด เนื่องในเทศกาลปีใหม่พุทธศักราช 2566

มหาวิทยาลัยมหิดล งดรับ หรือให้ของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด เนื่องในเทศกาลปีใหม่พุทธศักราช 2566

แนวปฏิบัติในการรับหรือให้ของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด เนื่องในเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช 2566

ตามที่กำหนดในประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) พ.ศ.2565 ตามความทราบอยู่แล้วนั้น บัดนี้ใกล้เข้าเทศกาลปีใหม่ 2566 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2566 ตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคม 2565 จนถึง เดือนมกราคม 2566

โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ให้งดเว้นการรับหรือการให้ของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใดกับบุคล องค์กร หน่วยงาน บริษัท ห้างร้านที่เป็นหรืออาจเป็นคู่ค้า คู่สัญญากับมหาวิทยาลัยในการจัดซื้อจัดจ้างทุกกรณี

2. การรับหรือการให้ตามธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม หรือมารยาทที่ปฏิบัติกันเป็นปกติในช่วงเทศกาลปีใหม่ ให้หัวหน้าส่วนงานพิจารณาตามความเหมาะสม แต่มูลค่าต้องไม่เกิน 3,000 บาท จากแต่ละบุคคลและจะต้องพึง ระวังการตีมูลค่าต่ำกว่าความเป็นจริง

3. กรณีที่บุคลากร ไม่อาจปฏิเสธการรับสิ่งของที่มีมูลค่าเกิน 3,000 บาท ให้รับสิ่งของนั้นแล้วรายงานต่อหัวหน้าส่วนงานตามลำดับชั้นการบังคับบัญชา เพื่อพิจารณาโดยจะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยได้แก่ ชื่อผู้ให้ สิ่งของที่ให้ และมูลค่าสิ่งของโดยประมาณการ

4. ให้ทุกส่วนงานหรือหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดลประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติดังกล่าวตามช่องทางต่างๆ ได้แก่ เแจ้งเวียน ติดประกาศ เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์และอื่นๆ ตามความเหมาะสม

สามารถอ่านรายละเอียดต่อไดที่ https://mahidol.ac.th/th/2022/mahidol-nogift2566/