เรียนรู้ต้นสมุนไพรสดๆ เด็ด ดม ชม ชิม จุกๆกันไปเลย
5 มิถุนายน 2024
สิรีพาร์คยินดีต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจาก Rutgers University, New Jersy, U.S.A.
6 มิถุนายน 2024

ประชุมคณะกรรมการนโยบายโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ครั้งที่ 2/2567

🗓วันที่ 6 มิถุนายน 2567 โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมคณะกรรมการนโยบายโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุม530 ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings โดยมี ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานที่ประชุม พร้อมด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ คุณโชค บูลกุล ดร.ก่องกานดา ชยามฤต รองศาสตราจารย์ ดร.นพมาศ สุนทรเจริญนนท์ รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายแผน พัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง นายปัญญา ธำรงธีรกุล ผู้อำนวยการศูนย์บริหารสินทรัพย์ เข้าร่วมรับฟังผลการดำเนินงาน ของโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ของโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ซึ่งรองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐนียา โตรักษา ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ เป็นเลขานุการที่ประชุม และคณะผู้บริหาร โครงการจัดตั้งสถาบันฯ ร่วมรายงานผลการดำเนินการของโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2564 ถึงปัจจุบัน รวมทั้งพิจารณาแนวทางการดำเนินงานของโครงการจัดตั้งสถาบันฯ และการเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งเป็น “สถาบัน” ต่อไป
——————
หมายเหตุ : ภาพที่ปรากฎนำไปใช้เพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เท่านั้น หากไม่ประสงค์ให้นำภาพไปใช้โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบ