สิรีพาร์คขอขอบคุณกองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ไว้วางใจเลือกใช้ห้องประชุมริมน้ำในการจัดโครงการเครือข่ายความร่วมมือ The ASEAN University Network Technology Enhanced Personalised Learning (AUN-TEPL) ครั้งที่ 19
29 พฤษภาคม 2024
อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี 2567
31 พฤษภาคม 2024

ประชุมกลุ่มสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตร การบริหารและจัดการ งานที่ 1 งานที่ 2 และงานที่ 3 ระหว่างวันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2567

วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐนียา โตรักษา ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ เป็นประธานเปิด “การประชุมกลุ่มสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตรบริหารและการจัดการ งานที่ 1 – 3” ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารใบไม้สามใบ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ จัดขึ้นโดย ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งการประชุมในครั้งนี้เป็นการดำเนินการตามแผนแม่บทระยะที่ 5 ปีที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 – กันยายน 2569) เพื่อผลักดันให้เกิดงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มจำนวน 27 คน จากหน่วยงาน 17 แห่ง
🌿 การประชุมดังกล่าว มีการบรรยายในหัวข้อ “วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ความเป็นมา และทิศทางการดำเนินงานของ อพ.สธ. ในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.)” รวมถึงการบริหารและจัดการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น โดยได้รับเกียรติจาก คุณชนันต์ติณณ์ เทียนทอง วิทยากรจาก อพ.สธ. ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นมาร่วมบรรยายแนวทางการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านพฤกษศาสตร์จากศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยมหิดล ในหลักสูตรบริหารและการจัดการ งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น โดยนางสาวอุไรรัตน์ กาญจนขุนดี งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น โดยคุณธนวัฒน์ แก่นศักดิ์ศิริ และงานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น โดยคุณชนันต์ติณณ์ เทียนทอง วิทยากรจาก อพ.สธ. และยังมีวิทยากรสอนฝึกทำปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นสมาชิกงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นให้สามารถดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น และพัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากรที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่นต่อไป
—————
📍หมายเหตุ: ภาพที่ปรากฎนำไปใช้เพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เท่านั้น หากไม่ประสงค์ให้นำภาพไปใช้โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบ
————————