การประชุมคณะกรรมการนโยบายโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ครั้งที่ 1/2565
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล นำนักเรียนในกิจกรรมค่ายบูรณาการสะเต็มศึกษา เข้าศึกษาดูงานพร้อมทำกิจกรรม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานสัมมนาออนไลน์ Sireepark Webinar ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ “ผักผลไม้ใกล้ตัวก็เป็นยาได้” ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Events

วันที่ 14 มกราคม 2565

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานสัมมนาออนไลน์ Sireepark Webinar ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ “ผักผลไม้ใกล้ตัวก็เป็นยาได้” ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Events

ในงานสัมมนาออนไลน์ในครั้งนี้ เป็นนำเสนอประโยชน์ของสารสำคัญที่อยู่ในผักผลไม้ใกล้ตัว พร้อมแนวทางการเพิ่มปริมาณสารสำคัญและปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงประโยชน์การบริโภคผักและผลไม้และได้ความรู้เกี่ยวกับสารสำคัญในพืชที่มีอยู่รอบตัวในชีวิตประจำวัน ซึ่งเรื่องราวของผักผลไม้เหล่านี้ถูกถ่ายทอดโดยวิทยากรณ์ผู้เชี่ยวชาญ 2 ท่านในหัวข้อที่แตกต่างแต่น่าสนใจ โดยเริ่มที่หัวข้อ “ดอกไม้ พืช ผักริมรั้ว…สู่ครัวสุขภาพ” โดย ดร.รัชชุพร สุขสถาน จากสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ และอีกหนึ่งหัวข้อที่น่าสนใจไม่แพ้กัน ก็คือ “ผลไม้เพื่อสุขภาพ?” โดย รศ.ดร.ศุภอรรจ ศิริกันทรมาศ จากคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังมีการพูดคุย และตอบคำถามจากผู้เข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ ตลอดการบรรยาย เพื่อให้ผู้เข้าฟังทางบ้านได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนในหลากหลายด้านตามความสนใจ

 

#sireepark #sireeparkwebinar